Informatika v umení 5. ročník


Predmet INFORMATIKA V UMENÍ je povinný, klasifikovaný predmet.
Sylaby predmetu
Študijné materiály
Kontakt

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné napísať dva testy (na záver každého polroka) a vypracovať dve zadania (v každom polroku jedno). Súčasťou hodnotenia je aktivita na hodinách (do výšky 5 bodov za polrok).
Hodnotenie je podľa nasledujúcej stupnice:
100 – 85 percent získaných bodov = známka 1
84.9 – 70 percent získaných bodov = známka 2
69.9 – 55 percent získaných bodov = známka 3
54.9 – 40 percent získaných bodov = známka 4
39.9 – 0 percent získaných bodov = známka 5Druhé zadanie spočíva vo vytvorení troch tabuliek a grafu v programe MS Office Excel (alebo podobnom programe). Každá tabuľka bude vytvorená na inom hárku ale v jednom zošite. Prvá tabuľka bude reprezentovať rozvrh hodín (formátovanie buniek, stĺpcov, riadkov, narábanie s úpravou textu, zlučovanie buniek, orámovanie, farebné pozadie, …). Druhá tabuľka bude prezenčná listina študentov, kde budú použité jednoduché vzorce na výpočet percentuálnej účasti študentov na hodinách v priebehu dvoch mesiacov. Tretia tabuľka bude obsahovať údaje o návštevnosti divadla počas šiestich mesiacov a rozdelená podľa veku, následne k tomu bude vytvorený graf. Vzor vypracovania slúži na inšpiráciu a usmernenie. Súbor je zabezpečený, nedá sa meniť ani kopírovať, jediná možnosť úpravy je v hárku Prezenčná listina. Tabuľka návštevnosti divadla je vyplnená náhodne, graf sa teda prispôsobuje náhodne vygenerovaným hodnotám (zabezpečenie zošita a generovanie náhodných čísiel nie je súčasťou zadania). Vypracované zadanie je potrebné poslať do 12. apríla 2024 na mejl: juraj.slovik@konzervatorium.sk
Úroveň vypracovania zadania bude zahrnutá do hodnotenia na záver roka.
Zadanie poslané po 12. apríli, resp. neposlané zadanie bude hodnotené počtom bodov 0 z 5 možných.