Informatika v umení 6. ročník


Predmet INFORMATIKA V UMENÍ je povinný, klasifikovaný predmet.
Sylaby predmetu
Kontakt


Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné vypracovať tri zadania.
Notová ukážka môže byť vytvorená v notových editoroch Sibelius, Musescore, Finale. V prípade použitia iného notového editora je nutná predošlá konzultácia.
Uvádzam link na video tutorial pre notový editor Musescore. Tutorial je v anglickom jazyku.
Tretie zadanie: prepis ľubovoľnej notovej ukážky obtiažnosti skladieb B. Smetany: Tábor z cyklu Má vlast. Cieľom tretieho zadania je vytvoriť kópiu prvých 5 taktov orchestrálnej partitúry. Je potrebné uviesť všetky nástroje v správnom poradí, v správnom ladení a so správnym predznamenaním. Na záver vytvorte jednotlivé party nástrojov v partitúre a exportujte celú partitúru do .pdf súboru. Vypracované zadanie musí mať uvedené meno študenta pod menom autora hudby. Vypracované zadanie (.pdf súbor a súbor z notového editora) je potrebné poslať do 30. marca 2024 na mejl: juraj.slovik@konzervatorium.sk
Úroveň vypracovania zadania bude zahrnutá do hodnotenia na záver roka.
Zadanie poslané po 30. marci, resp. neposlané zadanie bude hodnotené známkou 5.