Informatika v umení 6. ročník


Predmet INFORMATIKA V UMENÍ je povinný, klasifikovaný predmet.
Sylaby predmetu
Kontakt


Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné vypracovať tri zadania.
Notová ukážka môže byť vytvorená v notových editoroch Sibelius, Musescore, Finale. V prípade použitia iného notového editora je nutná predošlá konzultácia.
Uvádzam link na video tutorial pre notový editor Musescore. Tutorial je v anglickom jazyku.

Prvé zadanie: prepis ľubovoľnej notovej ukážky obtiažnosti skladieb P. I. Čajkovského: Album pre mládež. Cieľom prvého zadania je vytvoriť kópiu jednej klavírnej skladbičky s nadpisom, uvedením autora, dynamickými značkami, prstokladmi, artikulačnými značkami, tempovým označením, … Vypracované zadanie musí obsahovať uvedené meno študenta pod menom autora hudby alebo na mieste majiteľa autorských práv.
Vypracované zadanie je potrebné poslať do 15. novembra 2023 na mejl: juraj.slovik@konzervatorium.sk
Úroveň vypracovania zadania bude zahrnutá do hodnotenia na záver polroka.
Zadanie poslané po 15. novembri, resp. neposlané zadanie bude hodnotené známkou 5.