Informatika v umení 6. ročník


Predmet INFORMATIKA V UMENÍ je povinný, klasifikovaný predmet.
Sylaby predmetu
Kontakt


Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné vypracovať tri zadania.
Notová ukážka môže byť vytvorená v notových editoroch Sibelius, Musescore, Finale. V prípade použitia iného notového editora je nutná predošlá konzultácia.
Uvádzam link na video tutorial pre notový editor Musescore. Tutorial je v anglickom jazyku.Druhé zadanie: prepis a transpozícia ľubovoľnej notovej ukážky obtiažnosti skladieb A. Dvořáka: Biblické písne. Cieľom druhého zadania je vytvoriť kópiu prvých 10 taktov piesne s textom (na výber sú štyri jazyky textu, stačí prepis v jednom jazyku), s nadpisom, uvedením autora, dynamickými značkami, prstokladmi, artikulačnými značkami, tempovým označením,… Na záver prepisu ju nutné realizovať transpozíciu piesne do ľubovoľnej tóniny. Posielajte len transponovanú ukážku. Vypracované zadanie musí obsahovať uvedené meno študenta pod menom autora hudby alebo na mieste majiteľa autorských práv.
Vypracované zadanie je potrebné poslať do 17. januára 2024  23:59 na mejl: juraj.slovik@konzervatorium.sk
Úroveň vypracovania zadania bude zahrnutá do hodnotenia na záver polroka.
Zadanie poslané po 17. januári 2024, resp. neposlané zadanie bude hodnotené známkou 5.